Socket 7

6x86MX-PR233
188MHZ
MMX
2.8-3V

2VAP166GB
133MHZ
Cyrix
2.8-3V